หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
(ที่ อต 0037.3/ว 787) การสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี  [ 22 ก.พ. 2555 ]   
 
ขอให้ อปท. ตามบัญชีรายชื่อ กรอกข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน "โครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน 84 พรรษา" ประจำปี  [ 16 ก.พ. 2555 ]   
 
(ที่ อต 0037.3/ว 670) ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โ  [ 16 ก.พ. 2555 ]   
 
(ที่ อต 0037.3/ว 210) (เพิ่มเติม) ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และการเขียนคำของบประมาณโครงการติดตั้งกล้อง CCTV และลาน  [ 15 ก.พ. 2555 ]   
 
(ที่ อต 0037.3/ว 211) สัปดาห์แห่งการรณรงค์ค้นหาผู้เสพ ผู้ติด ในกลุ่มนักเรียน/นักศึกษาในสถานศึกษาที่กำหนดให้เป้าหมายแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะย  [ 15 ก.พ. 2555 ]   
 
ประกาศสอบราคาเพื่อเผยแพร่ข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท.  [ 13 ก.พ. 2555 ]   
 
(ที่ อต 0037.3/ว 4) ขอให้ อปท. รายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานติดตามผลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน  [ 9 ก.พ. 2555 ]   
 
(ที่ มท 0810.3/ว 523) ขอซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการและการเสนอขอรับการจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 โ  [ 8 ก.พ. 2555 ]   
 
อต0037.3 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ตาราง)  [ 6 ก.พ. 2555 ]   
 
อต0037.3 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (บ้านโคก)  [ 6 ก.พ. 2555 ]   
 
อต0037.3 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (ทองแสนขัน)  [ 6 ก.พ. 2555 ]   
 
อต0037.3 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อ.พิชัย)  [ 6 ก.พ. 2555 ]   
 
อต0037.3 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด (อ.ลับแล)  [ 6 ก.พ. 2555 ]   
 
อต0037.3 แจ้งมติคณะอนุกรรมการอำนวยการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด  [ 6 ก.พ. 2555 ]   
 
(ที่อต 0037.3/ว 432) โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ส.อบต. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555  [ 30 ม.ค. 2555 ]   
 
<< หน้าแรก...     331      332      333     (334)     335      336