หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

 
 

 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
การเชื่อมโยงและบูรณากาารแผนพัฒนาในระดับพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  [ 23 พ.ค. 2562 ]    
 
การจัดทำโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  [ 22 พ.ค. 2562 ]    
 
การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
สภาสังคมสังเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชาชูถัมภ์ กำหนดจัดงานวันแม่แห่งชาติ ปี2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
ประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม นม ประจำปีการศึกษา 2562  [ 21 พ.ค. 2562 ]    
 
ขอเชิญอบรมหลักสูตรทักษะวิทยากรดูแลผู้สูงอายุระยะยาว  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
 
ขอเชิญบุคลากรและขอความอนุเคราะห์ประสานครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เข้าร่วมอบรม  [ 15 พ.ค. 2562 ]   
 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับสูง กระทรวงมหาดไทย  [ 13 พ.ค. 2562 ]   
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
การจัดทำแผนพัฒนาถนนในความรับผิดชอบของ อปท. 5 ปี พ.ศ.2562 - 2567  [ 10 พ.ค. 2562 ]   
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  [ 8 พ.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 334