กิจกรรม
ข่าวสาร
สถานที่สำคัญ
สนทนา
ติดต่อ
 

 
 

 
 
 
แจ้งผู้มีรายชื่อตามบัญชีทราบอนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการศึกษาและประสานความร่วมกับหน่วยงานต้นสังกัด  [ 15 มี.ค. 2562 ]    
 
ประกาศผลการสอบแข่งขันโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับจังหวัด ประจำปีการศึกษา 2561  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
โครงการส่งเสริมระเบียบวินัยลูกเสือ เนตรนารี ประจำปี 2562 ระดับจังหวัด  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
โครงการส่งเสริมพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
การคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินผลงาน เพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
เชิญชวนสมัครคัดเลือกเป็นผู้ประเมินภายนอก การศึกษาปฐมวัย  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
ขอเชิญประชุมติดตามและรับคำแนะนำชี้แจงการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข  [ 12 มี.ค. 2562 ]   
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 11 มี.ค. 2562 ]   
 
การบังคับใช้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดประเภทหรือชื่อของสถานที่สาธารณะ สถานที่ทำงานและยานพาหนะให้ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของสถานที่และยานพาหนะเป็นเขตปลอดบุหรี่ หรือเขตสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ พ.ศ.2561 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฯ  [ 8 มี.ค. 2562 ]   
 
เร่งรัดการรายงานข้อมูลการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2562  [ 7 มี.ค. 2562 ]   
 
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารท้องถิ่น ๔.๐ Chief Executives of Local Administration ๔.๐ รุ่นที่ ๑๑-๑๕  [ 6 มี.ค. 2562 ]   
 
การจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัย ด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV สำหรับครูปฐมวัย ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 6 มี.ค. 2562 ]   
 
โครงการอบรมหลักสูตร การพัฒนาและส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและการบริหารจัดการชุมชนอย่างยั่งยืน ด้วยกรมส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชุมชน การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าโอทอป OTOP การอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีและศิลปะสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น  [ 6 มี.ค. 2562 ]   
 
มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ  [ 6 มี.ค. 2562 ]   
 
แจ้งแนวทางการปฏิบัติการขอรับเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพของผู้ป่วยเอดส์ที่ต้องโทษจำคุก  [ 5 มี.ค. 2562 ]   
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 327